Starosta zaplatil firmám svých známých 11 milionů. Zastupitelé volají policii - Seznam Zprávy (2024)

Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit.

Přejít před obsah vložený z jiného webu.

Článek si také můžete poslechnout vaudioverzi.

Jiří Rezek musel vposledních měsících vysvětlovat své početné exekuce. Ataké proč nechal načerno postavit silnici přes cizí pozemek.

Na třiasedmdesátiletého starostu Zlatníků-Hodkovic ačlena hnutí STAN se teď valí další apatrně nejzávažnější průšvih: Podezření, že obec ležící těsně za jižními hranicemi Prahy tuneluje.

Kontrola totiž odhalila, že ulidí navázaných na starostu– ujeho společníků zpodnikání nebo upříbuzných– skončilo loni 11milionů zobecního rozpočtu. Ato za různé zakázky aslužby, knimž chybí smlouvy adalší doklady akteré byly podle kontroly patrně předraženy.

Obec se 1400obyvateli například bez soutěže platila stovky tisíc za „analýzy podkladů“ nebo „koordinaci ekonomických procesů“. Další miliony zpodezřelých výdajů šly na IT.

„Velmi pravděpodobně budeme podávat trestní oznámení. Je to naše povinnost,“ potvrdil zastupitel Martin Kopal, který jako předseda finančního výboru sdalšími členy kontrolu faktur prováděl.

Rezek sice není členem hnutí STAN, je však takzvaným registrovaným příznivcem. Ve STAN se už ozývají hlasy, aby Rezek, který starostuje ve Zlatníkách-Hodkovicích už 30let, oregistraci bez milosti přišel.

Malá obec, ale miliony za IT

Jak doložili kontroloři, obec pod Rezkovým vedením provedla loni stovky plateb na účty několika firem, jejichž jednatelem je Miroslav Vavrečka aspolečníkem byl (v některých stále je) starostův synovec.

Jedné ztěchto firem obec platila 85tisíc za „komunikaci sbankou“ nebo za už zmíněné „analýzy“. Jiná zfirem pak fakturovala obci celkem 1,4milionu za přípravu na vybudování nové základní školy– přitom tenhle záměr je už delší dobu ve Zlatníkách-Hodkovicích zamrzlý anení rozhodnuté, kdy se začne stavět.

Starosta propadl do exekucí. Kvůli jeho dluhům se draží vobci isilnice

Za rok 2023obecfirmě sjednatelem Vavrečkou uhradila celkem tři miliony za IT. Měsíčně platila až 150tisíc za aktualizaci systému pro správu obcí nebo 15tisíc měsíčně za servisní pohotovost.

„Přestože se jedná očástku vsouhrnu za více než tři miliony korun za rok 2023, nebyly nám poskytnuty žádné smlouvy na poskytnutí těchto služeb ani neproběhlo standardní výběrové řízení,“ stojí vzávěrečné zprávě finančního akontrolního výboru, kterou Seznam Zprávy pročetly.

Firmám napojeným na podnikatele Vavrečku vyplatila 1,2milionu iobecní základní škola. Ta si také najímala společnost jednoho zučitelů, který také dříve podnikal sVavrečkou amá rovněž přes další firmy napojení na synovce starosty Rezka.

Závěrečná zpráva oprověrce proto doslova mluví o „účelovém vyvádění finančních prostředků přes několik společností, které mají stejnou skupinu vlastníků“.

Starosta: Nebudeme si povídat

Starosta Rezek nechtěl ozjištěních kontroly mluvit– sodkazem na to, že se mu nelíbily dřívější články Seznam Zpráv. „Už si nebudeme nic povídat,“ reagoval Rezek na žádost orozhovor.

Ani na květnovém zasedání zastupitelstva, kde těsně přežil hlasování oodvolání zfunkce, starosta pochybné platby nevysvětlil. Mluvil opakovaně oprocesních chybách, které podle něj oba výbory při prověrce faktur udělaly.

Starostův záhadný kopec za vesnicí. Řeší se, co vněm je. Akdo ho povolil

A když se pak Rezka lidé zpublika ptali, co tedy říká na jednotlivá konkrétní obvinění ztunelování, Rezek uvedl, že se snažil IT obecního úřadu zabezpečit proti napadení. „Všechno je za nějakou cenu. Autobus, lístek se dá koupit za 2500stejně jako za 900,“ řekl na schůzi, jejíž videozáznam je vystavený na facebookovém profilu obce.

„Starosta se vůbec nesnažil ty věci vysvětlit. Tvrdil, že oničem neví. Přitom každou objednávku na ty zakázky osobně podepsal,“ podotkl zastupitel Kopal.

Je to dost, uznává podnikatel

Podnikatel Vavrečka řekl, že vždycky pro obec odvedl kvalitní práci, kterou nikdo nereklamoval. Aodmítl podezření kontrolního afinančního výboru, že se jednalo ofiktivní služby. „Za sebe jsem si jistý: Co je vykázáno, to bylo provedeno,“ ujistil Vavrečka.

Obec jeho firmě platila– jak se na květnové schůzi zastupitelů podivili iněkteří obyvatelé– mimo jiné 58tisíc za provoz webové domény obce. Což jak lidé upozornili, stojí obvykle kolem 1500korun za rok.

„Je to dost. Já netvrdím, že se ty věci nedají dělat levněji, proč ne. Ale to je snad vůle obce,“ vysvětloval Vavrečka, že jen dělal to, co po něm starosta Rezek požadoval, aza peníze, které starosta schválil.

Paddleboard ikrabičková dieta. Starosta si nakupoval zobecního, zmizely miliony

Vdalším případě si zase škola uVavrečkovy firmy objednala opravu tiskárny vceně téměř 100tisíc. Nová tiskárna stejné velikosti aznačky přitom podle závěrů kontroly stojí mezi 50a60tisíci.

Podle kontroly se podivné platby neomezovaly jen na Vavrečku. Zhruba 1,2milionu dostala od obce firma starostova syna– za práce na cyklostezkách nebo odstranění černé skládky. A376tisíc fakturovala firma Rezek Group, jež patří starostovu synovi aRezek je vní členem představenstva.

Starosta zaplatil firmám svých známých 11milionů. Zastupitelé volají policii - Seznam Zprávy (4)

Foto: Seznam Zprávy

Ve STAN to má nahnuté

Starosta Rezek, jak už Seznam Zprávy popsaly vúnoru, má se svými firmami na krku 27exekucí. Ajedna znich dopadá ina lidi ve Zlatníkách-Hodkovicích. Před 20lety Rezkova společnost postavila vobci 100domů. Silnice knim ale starosta jako majitel firmy nepřevedl do vlastnictví obce, jak to bývá běžné– aniž se to veřejně vědělo, zůstaly vmajetku jeho společnosti.

Exekutor se pozemky pod silnicemi, jimiž se lidé dostávají ke svým domům, už několikrát snažil vydražit, zatím neúspěšně.

Mimochodem, kontrola obou výborů zastupitelstva vyslovila také podezření, že právní služby stály obec loni 1,4milionu. Dostala je nasmlouvaná advokátní kancelář. „Zjednotlivých faktur, které byly zveřejněny na stránkách obce, je patrné, že starosta používá tyto služby také pro hájení svých zájmů ohledně exekucí,“ upozornila kontrola.

Někteří lidé ve Zlatníkách-Hodkovicích mluví otom, že starosta Rezek už desítky let vládne vobci naprosto neomezeně. Ahlavně neprůhledně, protože dlouhodobě tají informace ohospodaření ajednotlivých zakázkách.

Uplácel jsem, naznačoval politik SPD. Tajně si ho nahráli na schůzi

Před časem se obyvatelé obrátili na některé politiky hnutí STAN apředali jim podklady oRezkově působení. „Ano, řešíme to intenzivně. Pokud jsou ty informace pravdivé, je to alarmující atotálně to poškozuje obraz hnutí, podle mě je to jasný důvod, aby se mu odebral status registrovaného příznivce,“ reagovala hejtmanka Petra Pecková (STAN), která se tento týden smateriály od obyvatel obrátí na dozorčí radu hnutí.

Mezi dokumenty je ipřípad příjezdové cesty do průmyslové části Zlatníků-Hodkovic. Obec vedená starostou Rezkem tam uťala kus soukromého pozemku avedla přes něj novou asfaltku. Ato, jak Seznam Zprávy také už napsaly, přes silné protesty majitelky Hany Hovorkové.

Úřady daly Hovorkové za pravdu. Ukázalo se, že silnice je vybudovaná bez stavebního povolení ibez souhlasu majitelky pozemku. Azahájily sobcí řízení oodstranění stavby.

V textu jsme upřesnili informaci, že starosta Jiří Rezek je registrovaným příznivcem hnutí STAN, nikoli jeho členem.

Starosta zaplatil firmám svých známých 11 milionů. Zastupitelé volají policii - Seznam Zprávy (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated:

Views: 6132

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.